Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny … innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy...DODATEK OSŁONOWY (50szt.)